CABAC

Context Adaptive Binary Arithmetic Coding (CABAC) to metoda kodowania cyfrowych plików wideo. CABAC jest integralną częścią standardu kodowania H.264/MPEG-4 AVC. Zamiast ciągów bitów o zmiennej długości używana jest inna arytmetyczna metoda kodowania, umożliwiająca zmniejszenie częstości bitów od 10% do 20% (a tym samym zmniejszenie wymagań dotyczących wolnego miejsca).

Calibration – Kalibracja

Regulacja jasności, temperatury koloru i gammy monitora, przeprowadzana w celu skompensowania jego naturalnej, stopniowej utraty zdolności do reprodukcji kolorów, a tym samym do skorygowania temperatury koloru monitora tak, aby wyświetlał kolor biały. W przypadku pracy związanej z obróbką obrazu i wymagającej dokładnego odwzorowania kolorów firma Eizo zaleca wykonywanie kalibracji co około 200 godzin pracy monitora lub raz na 2 tygodnie.

Cathode Ray Tube (CRT) – Monitor kineskopowy

Lampa próżniowa wykorzystywana w odbiornikach TV i monitorach komputerowych. Działo elektronowe w szyjce lampy emituje promień elektronów padający na wewnętrzną powierzchnię przedniej ścianki lampy. Powierzchnia ta jest pokryta warstwą fosforu, który świeci pod wpływem uderzających w niego elektronów, jednocześnie tworząc obraz po zewnętrznej stronie ekranu.

CD-R

CD-R (ang. Compact Disc-Recordable – płyta kompaktowa przeznaczona do nagrania) to technologia używana do jednokrotnego zapisu nośników. Standard zawarty w Pomarańczowej księdze określa miejsce przechowywania danych audio i innych danych odczytywanych przez komputer.

CE Mark – Znak CE

Europejska regulacja, która weszła w życie od 1 stycznia 1997. Określa dopuszczalne limity EMI (Electromagnetic Interference – współczynnik interferencji elektromagnetycznej) i EMS (Electromagnetic Susceptibility/Immunity – współczynnik podatności/odporności na zakłócenia elektromagnetyczne) i wymaga, aby tego typu pola, generowane przez typowe wyposażenie biurowe, nie miały wpływu na pracę urządzeń elektrycznych Wszystkie dostępne obecnie urządzenia EIZO posiadają certyfikat CE.

CMYK

Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich (cyjan, magenta, yellow, black) stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.).

Color Gamut Zdolność reprodukcji kolorów kwantyfikowalna w bezwzględnych matematycznych wartościach dla konkretnego urządzenia, takiego jak monitor, skaner czy aparat fotograficzny. Gama kolorów jest zwykle przedstawiana w formie diagramu, określanego również jako przestrzeń kolorów, przedstawiającego zakres kolorów dostępnych dla konkretnego urządzenia.

Color Matching

Czynność polegająca na porównywaniu kolorów na wydruku do barw wyświetlanych na monitorze czy pokazywanych przez różne inne urządzenia do obrazowania. EIZO posiada w ofercie szeroki wybór monitorów oraz oprogramowanie kalibracyjne, umożliwiających zachowanie zgodności kolorystycznej.

Color Palette – Paleta Kolorów

Narzędzie oraz interfejs zaprojektowane w celu wyświetlania dostępnych kolorów i umożliwiające użytkownikowi wybór, tworzenie i kontrolowanie kolorów przy użyciu precyzyjnie ustalonych liczb, odpowiadających konkretnym kolorom.

Możliwość komentowania jest wyłączona.