Gamma

Związek pomiędzy jasnością lub luminancją sygnału na wejściu do komputera, a wyświetlaną na monitorze. Gamma jest wyrażana następującym równaniem: Jasność (Luminancja) = Stała x Gamma Wejściowa. Gamma nie wpływa na czerń i biel, natomiast ma wpływ na odwzorowanie szarości lub tonów pośrednich. Jeśli współczynnik gamma monitora jest ustawiony na zbyt wysokim poziomie, tony pośrednie będą wyglądały zbyt ciemno. I odwrotnie, przy gammie ustawionej zbyt nisko, szarości będą zbyt jasne.

Głębia bitowa

Głębia bitowa wskazuje, z jaką dokładnością zostanie przechwycona wibracja oscylacji. Im większa wartość, tym badziej dokładne przechwycenie i lepsza jakość dźwięku.

GOP

Tzw. sekwencja obrazów (ang. Group of Pictures, GOP) to zbiór pojedynczych obrazów w danej serii lub w pliku wideo. Każdy film lub strumień wideo składa się z kolejno następujących po sobie sekwencji obrazów. Z nich powstają poszczególne widzialne obrazy.

GRACoL

General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography – ogólne wymagania dla aplikacji w komercyjne litografii offsetowej. Specyfikacja opracowana przez IDEAlliance, organizacji mającej na celu udoskonalenie przewidywalności i zgodności offsetowych wydruków litograficznych, redukowanie kosztów i zużycia materiału przez zmniejszenie ilości wydruków próbnych oraz ulepszenie komunikacji między zamawiającym a wykonawcą wydruku.

Gray Balance

Balans szarości – wytworzenie neutralnej szarości poprzez połączenie cyjanu, magenty, żółtego i czerni w druku kolorowym.

Gray-to-Gray Response Time

Czas reakcji szary-do-szarego – Interwał czasu, mierzony w milisekundach (ms) jaki zajmuje pikselowi zmiana pomiędzy poziomami szarości. Szybszy czas reakcji minimalizuje smużenie i rozmycia ruchomych obrazów wyświetlanych na monitorze.

Gorący piksel

Gorący piksel (ang. hot pixel) to punkt obrazu występujący na fotografiach cyfrowych, wyróżniający się silnym dodatkowym kolorem w tle, który pojawia się zazwyczaj w przypadku, gdy podczas robienia zdjęcia czujnik obrazu w aparacie cyfrowym zbyt mocno się nagrzewa lub kiedy czas naświetlania jest zbyt długi. Efekt ten spowodowany jest wadą produkcyjną. Gorące piksele można usuwać z fotografii przy użyciu specjalnych filtrów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.